top of page

Lumenkaatopaikan suodatin

Luonnonvarakeskus Luke selvittää yhdessä Kouvolan kaupungin ja Kestävästi luonnosta –osuuskunnan kanssa järviruo’oista rakennetun suotimen kykyä pidättää lumen sulamisvedestä peräisin olevia liikenteen mikromuovipartikkeleita ja muita epäpuhtauksia.

Lue lisää:

Liikenteen mikromuovipäästöt on tunnistettu suurimmaksi yksittäiseksi mikromuovipäästölähteeksi. Liikenteen mikromuoveja ovat rengaskumihiukkaset, asfaltista lähtöisin oleva bitumi sekä erilaiset tiemerkinnöissä käytetyt päällysteet. Talvella liikenteen mikromuoveja päätyy myös aurattuun kaupunkilumeen.

Tämä ruokosuodin rakennettiin vuonna 2020 Kouvolan kaupungin aurauslumien keräysalueen yhteyteen. Tanttarin lumenkeräysalueelta valuu lumen sulaessa keväisin alueella sijaitsevaan lampeen mm. kaupunkilumen mukana tulleita mikromuovihiukkasia. Osa näistä hiukkasista laskeutuu lammen pohjalle ja osa ilmeisesti virtaa puron kautta eteenpäin Kymijokeen.

Lammen poistopuroon rakennettu ruokosuodin koostuu noin 350:stä ruokonipusta, joita puupainot pitävät paikoillaan. Suotimen läpi virtaavan veden puhdistumista seurataan lumen sulamisen aikana keväällä 2021. Ruokojen pinnalle muodostuvan biofilmin oletetaan olevan tärkeässä roolissa epäpuhtauksien poistamisessa vedestä. Mikromuovipitoisuuksien, muovilajien ja kiintoaineksen lisäksi vedestä ennen ja jälkeen suotimen analysoidaan mm. sinkkiä ja rikkiä autonrenkaista peräisin olevien partikkelien indikaattoreina. Elinkaarianalyysin avulla tarkastellaan myös ruokosuotimen ympäristövaikutuksia.

Ruokosuodin on osa EU:n Interreg-ohjelman rahoittamaa Fanplesstic-sea –hanketta, jossa kehitetään uusia, innovatiivisia menetelmiä estämään mikromuovin päätymistä vesistöihin, erityisesti Itämereen.

Teksti Marjatta Vahvaselkä, Luke

Katso myös:

bottom of page